“Semalt” iň gowy 5 web skraperinde peýdaly meseleler bilen üpjün edýär

Köplenç zerur maglumatlar bir sahypada duzaga düşýär we biz ony dogry gyryp ýa-da gözläp bilmeris. Käbir saýtlar maglumatlary arassa we gurluşly formatlarda hödürlemek üçin tagalla etseler, beýlekiler haýsydyr bir web gözlegini ýa-da maglumatlary döwmek mümkinçiligini berip bilmeýärler. Şol sebäpli iň oňat web gözlegçilerine, magdançylara we gyryjylara girmeli bolarys. Bu ýerde bu ugurda iň gowy bäş guraly ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Webhose.io:

Webhose.io bize onlaýn çeşmelerden we sahypalardan hakyky wagtda maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Iň oňat tarapy, bu programma saýtlary amatly ýagdaýda gözläp tapýar we maglumatlary arassa we tertipli görnüşde hödürleýär. Şeýle hem, açar sözlerine, sözlemlerine, dillerine we tebigatyna esaslanyp maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýär. Iň soňky netijeleri XML, RSS we JSON faýllary görnüşinde alyp bolýar. Bu programma mugt bolsa-da, Webhose.io-ny täjirçilik maksatly ulanmak isleseňiz, onuň premium wersiýasyna girip bilersiňiz. Tölegli meýilnama, esasy serwere birnäçe HTTP haýyşyny ibermäge mümkinçilik berer, sahypalary çyzmagy we gözlemegi aňsatlaşdyrar.

2. Gaplaň:

Scrapy, internetdäki güýçli we ajaýyp döwmek we süýrenmek çarçuwasydyr. Iň oňat tarapy, bu programmany hünärmenler jemgyýeti goldaýar, olar bilen islän wagtyňyz, islendik ýerde peýdaly maslahatlar we okuw sapaklary üçin habarlaşyp bilersiňiz. Maglumatlaryňyzy gyrmaga we derňemäge kömek edýär we CSV we JSON ýaly dürli formatlarda ýatda saklaýar.

3. Outwit Hub:

Kodlar bilen oňaýly däl bolsaňyz, “Outwit Hub” size peýdaly wizual interfeýs bilen üpjün eder, bu maglumatlary gözlemek we magdan çykarmak aňsat bolar. Onuň ýerleşdirilen wersiýasy resmi sahypada elýeterlidir we mugt wersiýasyny islendik onlaýn dükandan göçürip alyp bilersiňiz. “Outwit Hub”, programmirleme endikleriňizi talap etmeýän “Firefox” giňeltmesi.

4. Oktoparse:

“Outwit Hub” ýaly, “Octoparse” hem güýçli web gyryjy, gözlegçi we maglumat çykaryjydyr. Javascript, gutapjyklar, gönükdirmeler we AJAX ulanyp, statiki we dinamiki saýtlary dolandyrýar. Bu web programmasy, islendik sahypany ýa-da blogy çykarmaga kömek eder we maglumatlaryň esasy we ösen görnüşlerini çykarar. Size zerur bolan ähli gymmatly maglumatlary “Octoparse” bulut saklaýan ýerinde esaslandyryp bilersiňiz. Bir sagadyň dowamynda köpçülikleýin web sahypalaryny çykarmaga mümkinçilik berýär we Octoparse API bilen iň gowy hilli alarsyňyz. Bu ýerde size mugt programma üpjünçiliginiň diňe Windows üçin goldaw berýändigini we başga bir operasiýa ulgamy üçin elýeterli däldigini aýdaýyn.

5. Chrome üçin web skraperi:

Esasy web brauzeriňiz hökmünde Google Chrome bar bolsa, Web Scraper-i saýlamaly. Şahsy bloglaryňyz we iş web sahypalaryňyz üçin sahypa kartalaryny döretmäge mümkinçilik berýän ajaýyp gözleg we magdan programmasy. Diňe şu skraperi Chrome brauzeriňize göçürip almaly, gurmaly we goşmaly we berlen web sahypalaryňyzdan maglumatlary nädip çykarjakdygyny görmeli. Sahypa kartalaryny import edip ýa-da web sahypaňyzyň umumy görnüşini we işleýşini ýokarlandyrmak üçin şablonlaryny ulanyp bilersiňiz. Çykarylan maglumatlaryňyzy CSV faýllarynda ýa-da öz arhiw bukjasynda saklar.

mass gmail